پرش لینک ها

بادیگارد کیست؟

 

بادیگارد یا محافظ شخصی است ورزیده شجاع ، نترس ، وفادار ومتعهد وآشنا با کلیه اصول ومقررات محافظت از اشخاص ،که بتواند در لحظه تصمیم درست وصحیح را اتخاذ کند وتنها ملاک اصلی او حفاظت از جان گارد خود باشد و بتواند نقش ووظیفه خود درست انجام دهد که نقش یک محافظ یا بادیگارد به عواملی مختلف بستگی دارد ابتدا وظیفه بادیگارد در تیم حفاظت باید توجیه شده باشد تا او ضمن دوری از دخالت در وظایف هم تیم های خود ،فقط به امور محوله مختص بخود را در موقعیت های متفاوت به نحو احسن به اجرا درآورد ، در مرحله بعد یک محافظ همانگونه محافظ وحافظ جان وزندگی یک انسان است بیشتر از آن می بایست حافظ اسرار او نیز باشد بطوریکه هر اقدام شخص محافظ شونده چه به زعم محافظ خوش آید یا مغایر خلق وخوی محافظ باشد تحت هیچ شرایطی بخود اجازه تفکر در مورد اقدامات محافظ شونده را ندهد وفقط وفقط به وظیفه اش که حفظ جان محافظ شونده است فکر کند وبس – مرحله بعد تجهیزات الکترونیکی وکمک کننده یک محافظ میباشد که او را در اتخاذ تصمیم درست در زمانهای مواجه با خطرات احتمالی کمک میکند ، یک محافظ ضمن آشنایی با کارکرد این تجهیزات می بایست راهکارهای مواجه با خطر که دشمنان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی قصد انجام اهداف خود را دارند نیز آشنا گردد بطوریکه در مواقع خطر قصد خارج کردن حافظت شونده از محیط درگیری را دارد باید آگاهی کامل نسبت به فریب تجهیزات مورد استفاده دشمن را نیز داشته باشد- همچنین محافظ باید از تمام تسلیحات ،بردمفیدآنها،احتمال آسیب رساندن به حفاظت شونده در محیط حاضر ،احتمالات مخفی شدن دشمن در مکانهای احتمالی ، چگونگی ونقشه دشمن ، وعکس  العمل بسیار سریع را نیز بلد باشد در نهایت محافظ یا بادیگارد یک انسان آهنی  متعهداست که تعهد داده تحت هر شرایطی براساس توانایی بدنی هوش فوق العاده و عکس العمل سریع جان محافظ شونده را حفظ کند حتی اگر لازم باشد در این مسیر جان خود را از دست بدهد.

پیشکش به استاد عباسپور ریاست محترم تاپ سکوریتی و شما سروران گرامی.