پرش لینک ها

معرفی چارت اداری سازمان

طی احکامی جداگانه چارت سازمانی موسسه تشکیل شد براین اساس:

1_ آقای حسن عباسپور         به سمت           رییس موئسسه

2_ آقای فرشاد نصیری         به سمت          رییس هیئت مدیره

3_ آقای حسن حمزه    به سمت            نائب رییس آقایان

4_خانوم شادی بزرگ زاده     به سمت            نائب رییس بانوان

5_ خانوم الهام درخشان           به سمت             دبیر بانوان کشور

6_ آقای مسلم جمشیدی فر      به سمت            مسئول روابط عمومی

7_ آقای علی عباسپور          به سمت             رییس بازرسی سازمان

8_ آقای محمد محمدی راد           به سمت             مسئول آموزش کشور

9- آقای مهدی عباسپور         به سمت              مسئول رایانه سازمان

10_ آقای محمد چورلی             به سمت              معاون رایانه سازمان

11_ آقای حسین آمره            به سمت               مسئول روابط استانها

 

 

انتخاب واحکام خود را ازرییس سازمان دریافت کردند