«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:15

img

اولین دوره آموزشی همپایی و همراهی و تشریفات در شهر خانببین تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۲توسط استاد عباسپور در فضای باز