«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:48

img

جلسه حضوری مدیرعامل موسسه با استاد حصاری بنیان گذار دو کیوکشین