«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

10:56

img

جلسه هماهنگی تای بو

جلسه هماهنگی مسابقات کشوری گروه تای بو

با حضور ریاست گروه تای بو کشور استاد کمالی علی خواه آذر و نائب رئیسه گروه تایبو کشور استاد دایان عباسپور ، استاد حمزه، استادسلیم ، استاد محبی
تاریخ :یکشنبه 28/فروردین /1401