«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

11:03

img

جلسه هماهنگی هیئت رئیسه کشور با استان مازندران

جلسه هماهنگی هیئت رئیسه کشور

طی جلسه ای برای هماهنگی برنامه های استان مازندارن با حضور استاد دایان عباسپور و نائب رئیس جناب سروان حاجی زاده
جلسه برگزار شد و هدف های پیشبردی مشخص شد .