«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:35

img

جلسه هیت رزمی استان تهران با ریس هیت استان مهندس عسگری