«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:13

img

حضور اساتید بزرگ جهت هماهنگی مسابقات گروه تای بوی کشور با حضور ریس گروه تای بوی کشور استادکمال علی خواه آذر