«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

07:09

img

دوره آموزشی بسیجیان اعضا موسسه در پادگان امنیتی آل احمد استان تهران