«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:00

img

دومین آموزش همراهی اعضای موسسه در فضای باز در استان لرستان دی ماه ۱۳۹۹