«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:29

img

دومین همایش کشوری موسسه به میزبانی استان لرستان شهر بروجرد نماینده محترم استان لرستان استاد احسان میرزایی مقدم