«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:42

img

دومین کنفرانس اعضای کشوری موسسه در دی ماه سال ۱۳۹۹ در استان لرستان شهر بروجرد