«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

13:01

img

رضا عبدی سرتیم تهران

طی آزمون توسط استاد دایان عباس پور  از جناب اقای رضا عبدی

به عنوان سرتیم تهران انتخاب شد.