«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

07:15

img

مراقبت و تشریفات ستاد انتخابی جناب ابراهیم ریسی در خردادماه ۱۴۰۰