«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:23

img

همایش کار آفرینی و تشریفات در استان خراسان رضوی شهر مشهد در بهمن ماه ۱۳۹۹