«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

12:15

img

بیست و دومین دوره آموزش vip-cip

بیست و دومین دوره آموزشی اسکورت تشریفات در مازندران در تاریخ 1400/11/21 برگزار شد

(vip-cip- دفاع شخصی تخصصی)